नोटीस ऑफ लिस पेंडन्स ( Notice of lis pendence)

 • नोटीस ऑफ लिस पेंडन्स म्हणजे काय?
   

  मालमत्ता हस्तांतरण अधिनियम,1882 चे कलम 52 मध्ये नोटीस ऑफ लिस पेंडन्स बाबत तरतूद आहे. त्यानुसार एखादया स्थावर मिळकतीमधील अधिकाराबाबत वाद निर्माण झाला असल्यास व त्याबाबत सक्षम न्यायालयात दावा दाखल झाला असल्यास, त्या वादाची/दाव्याची माहिती तमाम जनतेला व्हावी या हेतुन दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदण्यात येणारी नोटीस म्हणजे नोटीस ऑफ लिस पेंडन्स.
 • नोटीस ऑफ लिस पेंडन्सचा दस्त नोंदविल्यास त्याचा नेमका काय उपयोग/परिणाम होतो ?
   

  नोटीस ऑफ लिस पेंडन्सचा दस्त नोंदणी केल्यास, ती दुय्यम निबंधक कार्यालयाच्या अभिलेखावर आणली गेल्याने, त्यात नमूद दाव्याची माहिती तमाम जनतेला शोध सुविधेमार्फत उपलब्ध होते. सबब वादांकित मिळकती संदर्भात त्रयस्थ पक्षाचे हितसंबंध निर्माण होण्याचा धोका कमी होतो. मात्र अशा नोटीशीच्या नोंदणीमुळे संबंधित मिळकतीच्या हस्तांतरणाच्या दस्ताच्या नोंदणीस प्रतिबंध होत नाही.
 • नोटीस ऑफ लिस पेंडन्सच्या दस्तास किती नोंदणी फी देय आहे ?
   

  नोटीस ऑफ लिस पेंडन्सीच्या दस्तास रु.100/- इतकी नोंदणी फी देय आहे.
Copyright © 2014 IGR Maharashtra
All Rights Reserved.
[Best viewed in IE10+, Firefox, Chrome , Safari, Opera.]